Aktuálne info

Bratislva, 13.11.2014

Vážený obchodný partner,

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku novelizácie ustanovení Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa vzniká od 1.1.2015 o.i. povinnosť používať v poistných zmluvách, vo všetkých poistných podmienkach a ďalších zmluvách a zmluvných dokumentoch súvisiacich s poistnou zmluvou veľkosť písma najmenej vo výške 1,9 mm. Porušenie tejto povinnosti je sankcionované neplatnosťou poistnej zmluvy od počiatku.

 

V tejto súvislosti bolo prijaté rozhodnutie, že dokumenty dotknuté novelizáciou, ktoré sú predmetom našej internej úpravy, sa upravia s použitím písma Arial 10,5 až 11 zodpovedajúceho zákonným podmienkam.

 

Zároveň je potrebné upraviť veľkosť písma najmenej na výšku 1,9 mm aj v dokumentoch a tlačivách vzťahujúcich sa k poistným zmluvám Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, ktoré sú predmetom Vašej internej úpravy. V opačnom prípade sa navzájom vystavujeme riziku úplnej neplatnosti uzavretej zmluvy. Z dôvodu kompatibility našich súvisiacich dokumentov si Vás dovoľujeme požiadať o použitie písma Arial 10,5 až 11.

 

Dokumenty, ktorých sa týka zmena veľkosti písma a ktoré sú predmetom našej internej úpravy:

 

  • Poistná zmluva, návrh poistnej zmluvy, akceptácia poistnej zmluvy, všetky druhy poistných podmienok
  • Dokumenty, ktoré obsahujú vymedzenie ďalších práv a povinností zmluvných strán (napr. obchodné podmienky)
  • Dokumenty, ktoré zasúčasť zmluvy označuje samostatná poistná zmluva (napr. Dotazník o zdravotnom stave)
  • Dokumenty, na základe ktorých dochádza k zmene v obsahu poistnej zmluvy (dodatky k poistnej zmluve, resp. iné dvojstranné prejavy vôle meniace obsah poistnej zmluvy, prípadne úkony, na základe ktorých dochádza k jednostrannej zmene v obsahu poistnej zmluvy)


budú zaradené do obehu už pred účinnosťou novelizácie.
 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne uvedených zmien nás neváhajte kontaktovať.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Ing. Miloš Kmety
riaditeľ

 

Legislatíva: Zákon č. 106/2014 Z.z. § 53c Občianskeho zákonníka s účinnosťou od 1.1.2015
 

 

Znenie zákona: “Ak je spotrebiteľská zmluva vyhotovená písomne, predmet a cena nesmú byť uvedené menším písmom ako iná časť takejto zmluvy s výnimkou názvu zmluvy a označení jej častí. Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch, ktoré so spotrebiteľskou zmluvou súvisia, nesmú býť uvedené pre spotrebiteľa nečitateľným a menším písmom, ako ustanoví vykonávací predpis. Zmluva uzatvorená v rozpore s týmto ustanovením je neplatná.“

 

Povinná veľkosť písma: Zbierka zákonov č. 141/2014, § 1b Veľkosť písma v spotrebiteľskej zmluve a súvisiacich dokumentoch (k § 53c). “Ustanovenia spotrebiteľskej zmluvy, ako aj ustanovenia obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach alebo v akýchkoľvek iných zmluvných dokumentoch súvisiacich so spotrebiteľsku zmluvou musí dodávateľ uviesť písmom, ktorého výška je najmenej 1,9 mm. (Dôvodová správa dopĺňa, že veľkosť písma sa vzťahuje na stredovú výšku písma.)

bottom