Otázky a odpovede

Ako funguje vyhľadávanie produktov?

Existujú štyri možnosti ako sa dostať zo štartovacej stránky k optimálnemu poisteniu:

 1. V prehľade produktov nájdete všetky produkty, ktoré ponúkame. Ak ste si zvolili pre Vás vhodný produkt, jednoducho kliknite a dajte si vypočítať Vaše osobné poistné.
 2. Na hornej navigačnej lište si na označení Produkty zvoľte jednu z kategórií: Krátkodobé poistenie, Ročné poistenie, Korporátne poistenie, Poistenie na Slovensku, Poistenie pre CK. Touto cestou nájdete produkty určené pre daný tematický okruh.
Je možné nakupovať produkty off-line?

Produkty Európskej cestovnej poisťovne nájdete v mnohych cestovných kanceláriách a agentúrach, v leteckých spoločnostiach, na železniciach, v mnohych hoteloch, ako aj auto kluboch, v poisťovniach, u poisťovacích maklérov a v bankách. O zloženku môžete samozrejme požiadať aj priamo Európsku. E-mail: info@europska.sk, alebo na tel. čísle: +421 2 544177 06

Je možné uzavrieť poistenie v deň odchodu na zájazd?

Každé cestovné poistenie musí byť uzavreté pred nástupom na cestu. Ideálne je, ak cesta a poistenie sú zakúpené v ten istý deň. Informácia o časovom ohraničení platnosti sa nachádza v prehľade poistného plnenia pri každom produkte.

Je možné po objednaní cesty (uhradenie ceny/zálohy) uzavrieť ešte dodatočne cestovné poistenie s poistením storna?

Áno, avšak pri uzavretí poistenia dodatočne po zaplatení cesty začína poistná storno - ochrana až na 10. deň po uzavretí poistenia (výnimkou je úmrtie, úraz, alebo živelná pohroma).

Poistenie pre celú rodinu alebo pre jednotlivca?

Podľa podmienok Európskej cestovnej poisťovne sa za rodinu považujú maximálne dvaja dospelí a do päť spolucestujúcich maloletých osôb (do 18. narodenín v deň nástupu cesty). Tieto osoby nemusia byť v príbuzenskom vzťahu. Spoločné miesto bydliska nie je podmienkou. Príklad: Manželia so 4 deťmi mladšími ako 18 rokov a syn/dcéra nad 18 rokov = 1 rodinné poistenie a 1 poistenie jednotlivca.

Pre svet alebo Európu? Ktoré krajiny patria do Európy?

Podľa podmienok Európskej cestovnej poisťovne patria do Európy nasledujúce krajiny: (krajiny, ktoré nie sú tu uvedené, spadajú pod označenie "svet")


Albánsko, Andorra, Azory, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko (nie Grónsko), Estónsko, Európska časť Ruska, Fajerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Monako, Nemecko, Nórsko vrátane Spitzbergov, ostrov J. Mayen, Orknayské ostrovy, Ostrovy kanála La Manche, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Marino, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Španielsko vrátane Kanárskych ostrovov a Baleáry, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Veľká Británia a Severné Írsko vrátane Shetlandských ostrovov

Ako sa definuje cena zájazdu?

Cena zájazdu je definovaná ako celková zaplatená hodnota cesty/letu/služieb.

Dodanie, resp. odkedy začína poistná ochrana?

Poistnú zmluvu Vám odovzdá Váš sprostredkovateľ pri uzavretí poistenia. Poistná ochrana začína okamihom uzavretia poistenia a uhradením poistného.

Dostanem nejaké potvrdenie/faktúru?

Vaša poistná zmluva je zároveň potvrdením o zaplatení poistky.

Môžem uzavrieť poistenie aj po úradných hodinách?

V Európskej cestovnej poisťovni môžete uzavrieť Vaše poistenie online 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

Informácie nájdete v menu - Hlásenie poistnej udalosti

V núdzových prípadoch volajte prosím:


Núdzové volanie 24 hodín denne
Tel.: +421 2/ 544 177 11
Info linka +421 2/ 544 177 06, Fax: +421 2/ 544 101 74
e-mail: info@europska.sk
Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Kto sú partneri v oblasti poistenia?

Vo veci poistného plnenia podporuje Európsku cestovnú poisťovňu EUROP ASSISTANCE. Celosvetové zastúpenie v 275 pobočkách /centrálach vo viac ako 200 krajinách s 24 hodinovou prevádzkou. Pre svoju prácu využíva 400 000 poskytovateľov rôznych služieb a obsluhuje milióny zákazníkov na celom svete už 39 rokov.


Prostredníctvom výkonnej centrály, ktorá je dosažiteľná 365 dní 24 hodín denne, môže Európska cestovná poisťovňa poskytovať na celom svete nielen cestovné poistenie, ale aj pomoc na mieste v prípade problémov na cestách.


Núdzové volanie 24 hodín denne
Tel: ++421/2/544 177 11

Informácia o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy

Informácie o poisťovateľovi

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa,
so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1325/B
IČO: 35 709 332, DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487
Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS (ďalej len "poisťovateľ").


Charakteristiky poistnej zmluvy pre neživotné poistenie (cestovné poistenie)

Práva a povinnosti vyplývajúce z poistnej zmluvy sa riadia:

 • príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 8. časť ? Hlava 15, v platnom znení,
 • všeobecnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy,
 • osobitnými poistnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy,
 • ustanoveniami poistnej zmluvy,
 • prílohami a doložkami, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k poistnej zmluve pripojené

Poistené riziká

sú uvedené v príslušných článkoch poistných podmienok Poistné krytie. Patria sem najmä:

 • náhle ochorenia, úrazy,
 • odcudzenie batožiny,
 • zodpovednosti za škodu na veci alebo zdraví
 • poistenie storna zájazdu
 • ďalšie poistné nebezpečia uvedené v poistnej zmluve a v príslušných poistných podmienkach

Asistenčné služby

súčasťou poistenia je aj poskytovanie asistenčných služieb v zmysle podmienok pre ich poskytovanie uvedených v sprievodnej dokumentácii, ktorá je prílohou poistnej zmluvy.

Poistné plnenie a limity

sú uvedené v príslušných článkoch poistných podmienok:

 • poistné krytie v EUR

Poisťovateľ poskytne poistné plnenie v peňažnej forme, pri poistení batožiny v časovej cene (v zmysle poistnej zmluvy). Hornou hranicou poistného plnenia je poistná suma uvedená v poistných podmienkach. V poistnej zmluve môžu byť dojednané limity poistného plnenia poistenej veci alebo skupiny vecí.

Výluky z poistenia

sú uvedené v príslušných článkoch poistných podmienok pod názvom

 • výluky

Spoluúčasť

poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou v produktoch ?Štandard?, a bez spoluúčasti v produktoch ?PLUS? Spoluúčasť je zmluvne dohodnutá suma, uvedená v poistnej zmluve, ktorou sa poistený podieľa na záväzku, ktorý vyplýva poisťovateľovi z poistnej zmluvy v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť sa odpočítava od celkovej výšky náhrady škody.

Zánik poistenia

V prípade zániku poistnej zmluvy, zaniká nárok na poistné plnenie. Ak poistenie zanikne nezaplatením poistného, poisťovateľ má právo na poistné za dobu do zániku poistenia, t.j. vzniká pohľadávka, ktorú je poistník povinný zaplatiť. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poisťovateľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala.

Doplnkové služby a poplatky s nimi spojené

Poistený a poisťovateľ sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená tzv. expertným konaním. Každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť experta s rozhodným hlasom hradia rovnakým dielom. Poisťovateľ má voči poistníkovi právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s doručovaním písomností týkajúcich sa zaplatenia dlžného poistného.

Sprístupňovanie informácií

Ďalšie informácie sú prístupné na www.europska.sk, resp. telefonicky na 02 / 544 177 04 (volania zo SR), +421 2 544 177 04 (zo zahraničia), e-mailom na info@europska.sk alebo osobne v poisťovni.


Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je u poisťovateľa zabezpečený a kontrolným mechanizmom vytvoreným v súlade s príslušným zákonom (Versicherungsvertragsgesetz) v platnom znení. Pri výkone poisťovacej činnosti je poisťovateľ povinný dodržiavať zákon č. 8/2008 o poisťovníctve a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska ako aj dohľadu nad finančným trhom Rakúskej republiky (Finanzmarktaufsicht, Praterstrasse 23, A 1020 Wien) kde spoločnosť sídli.


Všetky informácie uvedené v tomto dokumente majú len informačný charakter, pokiaľ ide o práva a záväzky poisťovateľa a poistníka/poisteného, tie sa riadia výlučne ustanoveniami poistnej zmluvy, všeobecných a osobitných poistných podmienok a doložiek, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, a s ktorými bol poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy. Z informácií uvedených v tomto dokumente sú pre poistníka/poisteného určené výlučne informácie, ktoré sú zároveň uvedené v poistnej zmluve a zmluvnej dokumentácií vybraného poistného produktu.

bottom