Servis

Stornovanie (Nemôžete nastúpiť na cestu/zájazd kvôli jednému z poistených storno dôvodov)

Prerušenie cesty (Práve sa nachádzate na ceste)

Zmeškanie dopravného prostriedku/letu alebo oneskorený návrat domov

Oneskorený nástup na pobyt alebo nedobrovoľné predĺženie dovolenky

Cestovná batožina (Ukradnutie batožiny, poškodenie, atď.)

Pátranie a záchrana v horách

Ambulantné ošetrenie (Počas Vašej cesty sú výdavky na ambulantné lekárske ošetrenie uhradené)

Akútny stav ohrozenia života, resp. nemocničná liečba (Akútny stav ohrozenia života počas vašej cesty)

Poistenie zodpovednosti (Vecné škody a ublíženie na zdraví)

Asistencia na cestách (Pri uväznení alebo pri hrozbe uväznenia)

 Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS


sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
korešpondencná adresa: P.O.Box 4
810 11 Bratislava

Tel.: +421 2 544 177 04

Fax : +421 2 544 101 74
e-mail: info@europska.sk
http://www.europska.sk

Volanie v núdzi 24 hodín denne: +421 2 544 177 11

bottom