+421 2 544 177 04


Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Storno cesty

Ak nemôžete nastúpiť na cestu a máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím storna, stornujte cestu bezodkladne tam, kde ste ju objednali (napr. v cestovnej kancelárii).

Následne si stiahnite na Hlásenie poistnej udalosti - poistenie storna (pdf)

formulár Hlásenie o poistnej udalosti – Poistenie storna.

Vyplňte časť

Časť B: Otázky na účastníka cesty.

Časť A: Otázky na cestovnú kanceláriu príp. organizátora cesty si dajte vyplniť a potvrdiť  v cestovnej kancelárii alebo agentúre.

Časť C: Otázky na ošetrujúceho lekára vypĺňa ošetrujúci odborný lekár v prípade, že na cestu nie je možné nastúpiť zo zdravotných dôvodov.

K Hláseniu poistnej udalosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

Storno cesty z dôvodu COVID-19

Vyplňte formulár  Hlásenie poistnej udalosti - poistenie storna (pdf)

Vyplňte časť

Časť B: Otázky na účastníka cesty.

Časť A: Otázky na cestovnú kanceláriu príp. organizátora cesty si dajte vyplniť a potvrdiť  v cestovnej kancelárii alebo agentúre.

K Hláseniu poistnej udalosti je potrebné doložiť nasledujúce doklady:

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

Prerušenie cesty

V prípade, že cestu je nutné prerušiť zo zdravotných dôvodov a máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím pre prípad prerušenia cesty, kontaktujte asistenčnú službu na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

 

Po návrate na Slovensko si stiahnite Hlásenie poistnej udalosti - poistenie storna (pdf) 

Vyplňte časť B: Otázky na účastníka cesty. Časť A: Otázky na cestovnú kanceláriu príp. organizátora cesty si dajte vyplniť a potvrdiť  v cestovnej kancelárii alebo agentúre. Ak sa cesta musela prerušiť zo zdravotných dôvodov, poistený má povinnosť predložiť o tom potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára a lekársku správu, ktorá v prípade prerušenia cesty nahrádza

Časť C: Otázky na ošetrujúceho lekára. Svojvoľné prerušenie cesty nie je poistené!

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

Nezavinené zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do cieľovej destinácie

Ak sa váš príchod na stanicu/letisko, kde sa má cesta podľa rezervácie začať, oneskorí z dôvodu: úrazu alebo dopravnej nehody poisteného, technickej poruchy použitého dopravného prostriedku alebo meškania dopravného prostriedku, ktorý vás mal dopraviť na stanicu/letisko, kde sa má cesta podľa rezervácie poistenej služby začať, nechajte si túto skutočnosť potvrdiť u prepravcu. V tomto prípade vám budú uhradené potrebné a preukázané náklady na nevyhnutné prenocovanie, stravovanie alebo náklady na cestu na inú stanicu/letisko až do dohodnutej sumy v prípade, že máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

Po návrate na Slovensko nám zašlite nasledovné doklady:

 

Príslušné doklady nám zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava


 

Oneskorený príchod na domácu stanicu/letisko odkiaľ sa cesta začala

Ak sa váš plánovaný príchod na domovskú stanicu/letisko, kde sa cesta začala, preukázateľne oneskorí a preto nie je možná cesta zo stanice/letiska do bydliska podľa pôvodného plánu, nahradíme vám potrebné a preukázateľné náklady na taxík, prenocovanie, stravovanie až do dohodnutej sumy v prípade, že máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu.

Po návrate na Slovensko nám zašlite nasledovné doklady:

 

Príslušné doklady nám zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava


 

Cestovná batožina

Poškodenie, zničenie alebo stratu (krádež, lúpež) si nechajte bezpodmienečne na mieste písomne potvrdiť - napr. pri lúpeži/krádeži od polície; pri poškodení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej spoločnosti). Bez predloženia týchto dokladov nie je možné si škodu u nás nárokovať. Je nevyhnutné, aby ste mali uzatvorené cestovné poistenie s krytím batožiny.

Pri nutných nákupoch náhradných vecí pri oneskorenom dodaní batožiny si nechajte meškanie batožiny bezpodmienečne potvrdiť prepravcom (napr. letecká spoločnosť) a uschovajte si účty za nákup náhradných vecí.

Pri strate cestovných dokladov/cestovných platobných prostriedkov kontaktujte asistenčnú službu na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

 

Po návrate na Slovensko si stiahnite Hlásenie poistnej udalosti - batožina (pdf)

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

 

Pátranie a záchrana

Hláste sa bezodkladne na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

 

 

Liečebné náklady

V prípade, že ste v zahraničí boli nútený vyhľadať lekársku pomoc, boli ste ambulantne ošetrený a za ošetrenie ste zaplatili na mieste, predložte nám všetky doklady po návrate na Slovensko. Je potrebné, aby vaše cestovné poistenie zahŕňalo krytie liečebných nákladov. 

Stiahnite si a vyplňte Hlásenie poistnej udalosti – liečebné náklady (pdf)

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

 

V prípade hospitalizácie je nutné nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

 

Nariadená karanténa v zahraničí z dôvodu COVID-19

Vyplňte formulár Hlásenie poistnej udalosti – liečebné náklady (pdf)

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

 

 

Poistenie zodpovednosti

V prípade vzniku škody tretej strane nedávajte poškodeným žiadne priznanie viny vo forme písomného alebo ústneho súhlasu, príp. platby, trvajte na zaprotokolovaní udalosti a bezodkladne kontaktujte infolinku Európskej +421/2/544 177 04.

V prípade núdzovej situácie neváhajte kontaktovať Núdzovú linku Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

Odporúčame si čo najskôr a najviac detailne poznačiť popis skutkového stavu ako k udalosti došlo a podložiť ho fotkami. Je potrebné mať uzatvorené cestovné postenie s krytím zodpovednosti.


 

Asistenčné služby počas cesty/zájazdu

V prípade, že sa ocitnete v núdzovej situácii neváhajte kontaktovať našu Núdzovú linku +421/2/544 177 11 (-12). Asistenčná služba vám zabezpečí pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, právnu pomoc (tlmočníka), príp. vám sprostredkuje preddavok pre advokáta. Je potrebné mať uzatvorené cestovné poistenie s krytím asistenčných služieb.


 

Poistenie opustenej domácnosti

Poistený je povinný kontaktovať asistenčnú službu- Núdzovú linku Európskej: +421/2/544 177 11 (-12), v opačnom prípade zaniká právo poisteného na poskytnutie poistného plnenia. Je potrebné mať uzatvorené Poistenie opustenej domácnosti.

 

 

Asistencia k motorovému vozidlu

Poistený je povinný kontaktovať asistenčnú službu- Núdzovú linku Európskej: +421/2/544 177 11 (-12), v opačnom prípade zaniká právo poisteného na poskytnutie poistného plnenia. Je potrebné mať uzatvorené poistenie Asistencia k motorovému vozidlu.

 

 

Úpadok cestovnej kancelárie

Stiahnite si a vyplňte tlačivo Hlásenie o poistnej udalosti – úpadok cestovnej kancelárie (pdf)

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr e-mailom na info@europska.sk alebo poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu,

používateľ ochrannej známky Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava