Čo treba robiť v prípade poistnej udalosti?

Storno cesty

Ak nemôžete nastúpiť na cestu, stornujte ju bezodkladne tam, kde ste ju objednali (napr. v cestovnej kancelárii) a upovedomte súčasne infolinku EURÓPSKEJ (faxom, poštou, e-mailom). Uveďte pri tom nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresu, termín cesty, dátum a dôdvod storna, potvrdenie objednávky zájazdu a doklad o poistení. Pri nespôsobilosti nastúpiť na cestu zo zdravotných dôvodov, dajte si, prosím, vystaviť detailný lekársky atest/správu o úraze - použite k tomu formulár "Hlásenie škodovej udalosti pre poistenie storna zájazdu". Priložte hlásenie o chorobe pre zdravotnú poisťovňu.

Prerušenie cesty

Hláste sa, prosím bezodkladne na infolinku EURÓPSKEJ. Pri prerušení cesty z dôvodu ochorenia/úrazu poistnej osoby nechajte si, prosím, v mieste dovolenky vystaviť podrobný lekársky atest/správu o úraze.

Zmeškanie dopravného prostriedku

Nechajte si potvrdiť príčinu zmeškania dopravného prostriedku. Uschovajte si účty za vzniknuté náklady na cestovanie, prenocovanie a stravu.

Oneskorený návrat domov

Nechajte si meškanie potvrdiť. Uschovajte si účty za vzniknuté náklady na cestovanie príp. prenocovanie a stravu.

Cestovná batožina

Poškodenie, krádež, zničenie alebo strata: nechajte si škodu bezpodmienečne na mieste písomne potvrdiť - napr. pri lúpeži/krádeži od polície; pri poškodení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej spoločnosti). Potrebné nákupy náhradných vecí pri oneskorenom dodaní batožiny: nachajte si bezpodmienečne oneskorenie potvrdiť prepravcom (napr. letecká spoločnosť) a uschovajte si účty za nákup náhradných vecí. Strata cestovných dokladov/cestovných platobných prostriedkov: Bezokladne sa hláste na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ kvôli pomoci, príp. poskytnutia zálohy.

Pátranie a záchrana

Hláste sa bezokladne na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ

Ambulantné ošetrenie

Náhradíme Vám výdavky po odpočítaní účasti zdravotnej poisťovni. Preto, prosím, dodajte čo najrýchlejšie účty za  lekára a nemocnicu zdravotnej poisťovne. Po spracovaní v zdravotnej poiťovni postúpte podklady EURÓPSKEJ.

 

Náklady na ambulantné lekárske ošetrenie do výšky 100.- € si poistený hradí sám. Následne po predložení originálnych účtov za ošetrenie poisťovateľovi, mu budú tieto náklady predplatené.

Akútny stav ohrozenia života, resp. nemocničná liečba

Hláste sa, prosím, bezodkladne na telefónnom čísle núdzového volania EURÓPSKEJ. Poradíme Vám a zogranizujeme v prípade potreby Váš prevoz domov. Ak je Váš pobyt v nemocnici krytý inou poisťovňou, môžete si pri nástupe liečby zvoliť namiesto zaplatenia výdavkov na nemocničný pobyt dennú namocničnú taxu.

Zodpovednosť

Nedávajte poškodeným žiadne priznanie viny vo forme písomného alebo ústneho súhlasu, príp. platby a upovedomte tak rýchlo ako je možné infolinku EURÓPSKEJ.

Asistencia na cestách

Hláste sa, prosím, neodkladne na núczovom telefónnom čísle EURÓPSKEJ.
 

 

V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí, obráťte sa s dôverou na Vášho delegáta, ktorý Vám poradí, pomôže, prípadne doporučí ďalší postup.

bottom