+421 2 544 177 04


Cestovná batožina

Cestovná batožina

Poškodenie, zničenie alebo stratu (krádež, lúpež) si nechajte bezpodmienečne na mieste písomne potvrdiť - napr. pri lúpeži/krádeži od polície; pri poškodení počas prepravy od prepravcu (napr. leteckej spoločnosti). Bez predloženia týchto dokladov nie je možné si škodu u nás nárokovať. Je nevyhnutné, aby ste mali uzatvorené cestovné poistenie s krytím batožiny.

Pri nutných nákupoch náhradných vecí pri oneskorenom dodaní batožiny si nechajte meškanie batožiny bezpodmienečne potvrdiť prepravcom (napr. leteckou spoločnosťou) a uschovajte si účty za nákup náhradných vecí.

Pri strate cestovných dokladov/cestovných platobných prostriedkov kontaktujte asistenčnú službu na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

 

Po návrate na Slovensko si stiahnite formulár Hlásenie poistnej udalosti - batožina (pdf)

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

(viď Hlásenie o poistnej udalosti)

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava