+421 2 544 177 04


Liečebné náklady

V prípade, ak ste v zahraničí boli nútení vyhľadať lekársku pomoc, boli ste ambulantne ošetrení a za ošetrenie ste zaplatili na mieste, predložte nám všetky doklady po návrate na Slovensko. Je potrebné, aby vaše cestovné poistenie zahŕňalo krytie liečebných nákladov.

Stiahnite si a vyplňte stiahnite Hlásenie poistnej udalosti – liečebné náklady (pdf)

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

  • potvrdenie o cestovnom poistení,

  • cestovné podklady (zmluvu o zájazde, letenky atď.)

  • lekárske správy zo zahraničia,

  • faktúru za ošetrenie (originál),

  • faktúru za lieky (originál).

 

 

V prípade hospitalizácie je nutné nahlásiť túto skutočnosť bezodkladne na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu:

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava