+421 2 544 177 04


Poistenie zodpovednosti

V prípade vzniku škody tretej strane nedávajte poškodeným žiadne priznanie viny vo forme písomného alebo ústneho súhlasu, príp. platby, trvajte na zaprotokolovaní udalosti a bezodkladne kontaktujte infolinku Európskej +421/2/544 177 04.

V prípade núdzovej situácie neváhajte kontaktovať Núdzovú linku Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

Odporúčame si čo najskôr a najviac detailne poznačiť popis skutkového stavu ako k udalosti došlo a podložiť ho fotkami. Je potrebné mať uzatvorené cestovné postenie s krytím zodpovednosti.