+421 2 544 177 04


Prerušenie cesty

V prípade, ak je cestu nutné prerušiť zo zdravotných dôvodov a máte uzatvorené cestovné poistenie s krytím pre prípad prerušenia cesty, kontaktujte asistenčnú službu na Núdzovej linke Európskej: +421/2/544 177 11 (-12).

Po návrate na Slovensko si stiahnite na  Hlásenie poistnej udalosti - poistenie storna (pdf) 

Vyplňte časť B: Otázky pre účastníka cesty.

Časť A: Otázky na cestovnú kanceláriu príp. organizátora cesty si dajte vyplniť a potvrdiť v cestovnej kancelárii alebo agentúre. Ak sa cesta musela prerušiť zo zdravotných dôvodov, poistený má povinnosť predložiť o tom potvrdenie od miestneho ošetrujúceho lekára a lekársku správu, ktorá v prípade prerušenia cesty nahrádza.

Časť C: Otázky pre ošetrujúceho lekára. Svojvoľné prerušenie cesty nie je poistené!

K Hláseniu poistnej udalosti treba doložiť nasledujúce doklady:

 

 

 

Vyplnený formulár nám spolu s prílohami zašlite čo najskôr poštou na adresu:

 

 

Generali Poisťovňa, a. s.,

odštepný závod Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava